SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

§ 1. Abonnement
Der er ingen abonnements aftale, vi arbejder udelukkende med NO CURE NO PAY.

§ 2. Klientens rettigheder og brug af systemet
Klienten har ret til at oprette alle inkassosager, der knytter sig til det CPR / CVR-nr. Sagerne kan oprettes af klienten direkte i onlinesystemet. Du kan også fremsende sager pr. e-mail til info@duskylderpenge.dk. Du bærer selv forsendelsesrisikoen for disse sager, og papirerne anses først for overdraget til DUSKYLDERPENGEs varetægt, når inkassosagen er oprettet i onlinesystemet. DUSKYLDERPENGE hæfter ikke for tab, der opstår som følge af forkert oprettelse af sager i systemet, uanset om sagen er oprettet af klienten selv eller af DUSKYLDERPENGE. DUSKYLDERPENGE forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for sager som klienten ikke selv opretter i onlinesystemet, men som fremsendes til oprettelse hos DUSKYLDERPENGE.

Klienten forpligter sig til at give fuldstændige og korrekte oplysninger om alle dele af gældsforholdet i forbindelse med sagens oprettelse.

Sager hvor debitor har gjort indsigelser imod kravet i en hver form må IKKE oprettes i systemet. Det er klientens ansvar at påse at sådanne oprettelser ikke finder sted. Såfremt en bestridt fordring oprettes, er DUSKYLDERPENGE berettiget til at afslutte sagen og fakturere klienten alle de på sagen påløbne omkostninger.

§ 3. DUSKYLDERPENGE ydelser og forpligtelser
DUSKYLDERPENGE forpligter sig til at bistå klienten med inddrivelse af alle godkendte af os pengekrav, ved uden omkostninger for klienten at foretage udenretlig inkasso. Fordringen tiltranspoteres til DK Finans Ltd. som derefter betaler os for vores ydelser mens sagen står på, når debitor har betalt Hovedstol inkl. Omkostninger afregnes kunden sin hovedstol ( inden 8 dage ) vi modregner dog alle rente og retsomkostninger som er påløbet sagen som tilfalder os. ( NO CURE NO PAY )

DUSKYLDERPENGE forbeholder sig retten til at afvise specifikke sager.

DUSKYLDERPENGE giver klienten tilladelse til at benytte DUSKYLDERPENGEs navn og logo på dennes fakturaer, rykkerskrivelser og hjemmeside. Efter aftale assisterer DUSKYLDERPENGE klienten i opsætning af dette. DUSKYLDERPENGE forbeholder sig retten til at nægte brugen af navn og logo i særlige tilfælde, samt til at opsætte specifikke regler for anvendelse af disse.

§ 4. Under sagens behandling
Når en sag er overdraget/transpoteret til DUSKYLDERPENGE, forpligter klienten sig til at afstå fra en hver form for kontakt med skyldner vedr. gælden. Såfremt skyldner gør indsigelser imod kravet efter sagen er overdraget til DUSKYLDERPENGE, skal klienten STRAKS meddele DUSKYLDERPENGE dette.

Klienten forpligter sig til STRAKS at meddele DUSKYLDERPENGE hvis skyldner foretager afdrag på gælden direkte til denne, efter sagen er overdraget til DUSKYLDERPENGE. Denne meddelelse skal gives via online systemet på DUSKYLDERPENGE for at sikre, at indbetalingen tages med i sagen straks. Meddelelse om skyldners betaling kan ikke blot gives pr. telefon eller e-mail. Der afdrages altid først på sagens omkostninger til DUSKYLDERPENGE, dernæst på renter og til sidst på hovedstol og andre krav til klienten.

DUSKYLDERPENGE er berettiget, men ikke forpligtet, til at standse enhver sag, hvor skyldner tages under konkursbehandling, tvangsopløsning, rekonstruktion, gældssanering, afgår ved døden, udrejser fra Danmark eller ophører med at have folkeregisteradresse i Danmark.

Klienten kan til enhver tid tilbagekalde en sag fra DUSKYLDERPENGE ved at betale de på tidspunktet påløbne omkostninger direkte til DUSKYLDERPENGE.

DUSKYLDERPENGE opkræver alle de indenfor lovgivningen tilladte gebyrer overfor skyldner. Alle sådanne beløb tilfalder DUSKYLDERPENGE ubeskåret. Alle betalinger fra skyldner går først til at dække disse omkostninger.

Hovedstolen plus renter tilfalder ubeskåret klienten. Enhver indbetaling fra skyldner, der overstiger sagens omkostninger plus moms betales til klienten efter eventuel modregning for anden gæld som klienten måtte have til DUSKYLDERPENGE. Betalingen overføres til klienten indenfor 8 dage efter modtagelse af betalingen, såfremt DUSKYLDERPENGE er i besiddelse af klientens konto- og registreringsnummer. Det er klientens pligt at sikre, at DUSKYLDERPENGE har de korrekte bankoplysninger på klienten.
Såfremt skyldner helt eller delvist indbetaler det skyldige beløb direkte til klienten efter sagen er overgivet til DUSKYLDERPENGE, skal klienten betale alle sagens omkostninger plus moms direkte til DUSKYLDERPENGE.

Kan en sag grundet klientens forhold ikke videreføres, kan DUSKYLDERPENGE kræve sagens omkostninger betalt af klienten. Dette gælder eksempelvis men ikke udelukkende i tilfælde, hvor sager er oprettet forkert, hvor gælden allerede var indfriet på tidspunktet for oprettelse, hvor skyldner har gjort indsigelser imod kravet, hvor klienten fortsætter kontakten med skyldner efter sagens oprettelse, eller hvor oplysninger, der er af betydning for sagens behandling ikke straks er videregivet til DUSKYLDERPENGE.

§ 5. Ansvar
DUSKYLDERPENGE er ikke ansvarlig for bortkomst af dokumenter tilknyttet sagen. Klienten må under ingen omstændigheder sende originaldokumenter til DUSKYLDERPENGE, med mindre klienten skriftligt er blevet anmodet om dette af DUSKYLDERPENGE.

DUSKYLDERPENGE kan ikke gøres ansvarlig for at sager forældes, hverken før eller efter disse er overdraget til DUSKYLDERPENGE. DUSKYLDERPENGE påser ikke afbrydelse af forældelsesfrister m.v. Det er klientens eget ansvar at påse at forældelsesfristen afbrydes.

DUSKYLDERPENGE har ikke pligt til at kontrollere, at de af klienten påståede rentesatser, forrentningsperioder, renteberegninger eller lignende er korrekt. DUSKYLDERPENGE er berettiget men ikke forpligtiget til at lægge klientens rentepåstand til grund, og DUSKYLDERPENGE er på ingen måde ansvarlig for fejl vedr. renter.

DUSKYLDERPENGE erstatningsansvar over for klienten er i alle henseender beløbsmæssigt begrænset til et beløb, der ikke kan overstige den til enhver tid gældende pris på et årsabonnement. DUSKYLDERPENGE er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, mistede indtægter eller andre indirekte tab.

DUSKYLDERPENGE er uden ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes forhold, der ligger udenfor DUSKYLDERPENGEs direkte kontrol, herunder eksempelvis i tilfælde af brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svingende ydelser fra tele- og netværksleverandør, hacking, virus, spyware og andre former for Force Majeure.

§ 6. Opsigelse
DUSKYLDERPENGE kan til enhver tid opsige et eller afslutte en eller flere af klientens sager, såfremt dette efter DUSKYLDERPENGEs skøn findes påkrævet eller hensigtsmæssigt, eksempelvis hvor klienten eller sagen findes skadelig for DUSKYLDERPENGEs omdømme, findes usædvanlig tidskrævende, har politiske eller religiøse undertoner, hvor klienten registreres som dårlig betaler, klienten standser sine betalinger, kommer under rekonstruktion eller konkurs eller der iværksættes inkassosager imod klienten.

§ 7. Fortrolighed
Alle oplysninger der udveksles mellem DUSKYLDERPENGE og klienten skal behandles og opbevares fortroligt. Oplysningerne benyttes og offentliggøres som led i behandlingen af inkassosager fra DUSKYLDERPENGE. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand. Klienten er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem klienten og DUSKYLDERPENGE.

§ 8. Lovvalg og værneting
Retsforhold mellem klienten og DUSKYLDERPENGE er underlagt dansk voldgift ved Danish Institute of Arbitration am. Alle krav og tvistigheder mellem klienten og DUSKYLDERPENGE skal afgøres ved anlæggelse dansk voldgift. Der er mellem klienten og DUSKYLDERPENGE aftale, at enhver tvist skal afgøres indenfor småsager/forenklet sager ved Danish Institute of Arbitration